Algemene voorwaarden SUP to Go

DEFINITIES
Artikel A
A1 Huurder: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit.
A2 Verhuurder: SUP to Go
A3 Boeking: vastgelegde opdracht voor SUP huur tussen huurder en verhuurder die tot stand komt na betaling en ontvangst opdrachtbevestiging.
A4 Huur overeenkomst: overeenkomst tussen huurder en verhuurder.
A5 Gehuurde of verhuurde materialen: de door verhuurder beschikbaar gestelde producten aan huurder, bijvoorbeeld stand up paddle board (SUP), peddel, SUP vin en/of andere producten.

ALGEMEEN
Artikel B
B1 De huurder is verantwoordelijk voor het fatsoenlijk omgaan met materiaal en de veiligheid van hem/haar zelf en anderen.
B2 Er wordt van de huurder verwacht dat hij/zij als huurder en voor de persoon(en) voor wie hij/zij deze boeking maakt:
– kennis heeft genomen van de algemene- en huurvoorwaarden en hiermee akkoord gaat
– in het bezit is van een zwemdiploma
– in goede gezondheid verkeerd
– geen alcohol en/of drugs genuttigd heeft op de dag van de huurperiode
– ouder is dan 18 jaar
– indien minderjarige aanwezig zijn, verantwoording hiervoor neemt
B3 Er wordt van huurder verwacht dat hij/zij de andere personen voor wie een boeking is gemaakt informeert over de algemene- en huurvoorwaarden.
B4 Bij boeking verleent de huurder automatisch toestemming aan de verhuurder om van hem/haar foto’s te maken tijdens het uitoefenen van de SUP activiteiten en deze te plaatsen op haar website en/of social media (tenzij expliciet aangegeven dat men dit niet wenst).

OVEREENKOMST
Artikel C
C1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen huurder en verhuurder.
C2 Het aanbod en de prijzen staan vermeld op de website www.sup2go.nl.
C3 Een boeking wordt aangevraagd middels de website www.sup2go.nl.
C4 Na aanvraag via de website van SUP to Go ontvangt de huurder een mail op het aangegeven e-mail adres met daarin gegevens hoe de boeking definitief gemaakt kan worden.
C5 Bij boeking en betaling gaat de huurder akkoord met de algemene- en huurvoorwaarden.
C6 Nadat de boeking online betaald is, is de boeking definitief.

HERROEPINGSRECHT BOEKING
Artikel D
D1 De huurder heeft het recht gedurende 14 dagen na boeking, de boeking te annuleren.
D2 Annulering is alleen mogelijk tot 24 uur voor de verhuur / boekingsdatum, anders is verhuurder het volledige bedrag verschuldigd.
D3 Indien huurder gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht dient hij/zij telefonisch contact op te nemen op 06-23212813 en/of een mail te sturen naar team@sup2go.nl. Bij geen gehoor dient verhuurder duidelijk zijn naam en terugbel gegevens achter te laten op de voicemail.
D4 Het reeds betaalde huurbedrag wordt z.s.m. (binnen 5 dagen) terug gestort op zijn/haar rekening na ontvangst van de e- mail.

HUURPERIODE EN VERPLICHTINGEN
Artikel E
E1 Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
E2 De huurder is verplicht alle gehuurde materialen op het vooraf afgesproken tijdstip te retourneren bij verhuurder.
E3 Bij overschrijding van het afgesproken tijdstip worden de extra huurkosten doorberekend aan huurder naar boven afgerond.
E4 De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de gehuurde materialen en te gebruiken volgens de gegeven instructies van verhuurder.
E5 De huurder laat gehuurde materialen nooit onbewaakt achter en is niet bevoegd de gehuurde materialen aan derde uit te lenen.
E6 De huurder dient verhuurde materialen onbeschadigd in te leveren aan verhuurder. Eventuele schades en/of vermissing van verhuurde materialen worden direct aan huurder doorberekend en dienen direct betaald te worden.
E7 De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering. Indien huurder geen WA-verzekering heeft dient hij dit vooraf aan te geven en is verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren zonder teruggave van de reeds betaalde kosten.
E8 Verhuurder kan door onvoorziene omstandigheden (weer, veiligheid of andere) de boeking op ieder moment annuleren en een nieuwe boekingsdatum voorstellen of het huurbedrag terugstorten aan huurder. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op kostenvergoeding van de door huurder gemaakte kosten.

AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
Artikel F
F1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van gebruik van de gehuurde materialen, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van verhuurder.
F2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die derden lijden als gevolg van het gebruik door de huurder en/of derden aan wie huurder de verhuurde materialen ter beschikking heeft gesteld.
F3 Indien verhuurder aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat haar verzekering aan haar uitkeert.